RHEOLAU CYFFREDINOL

15. Cynhelir y Sioe Flodau a gweithgareddau eraill gan y Gymdeithas a elwir CYMDEITHAS SIOE RHUTHUN.

16. Bydd pob Is-Lywydd sy’n cyfrannu £12 a phob un sy’n cyfrannu £5 yn Aelod o’r Gymdeithas gyda’r hawl i bleidleisio yn etholiad y
Pwyllgor. Tal aelodaeth teulu yw £8, ac mae i’w dalu ar y 1af o Chwefror yn flynyddol.

17. Pwrpas adran GARDDWRIAETHOL y Gymdeithas yw i feithrin a gwella gwybodaeth ac awydd am egwyddorion ac ymarfer
Garddwriaeth.

18. Bydd y cystadleuthau yn agored i unrhyw gystadleuydd ym Mhrydain.

19. Penodir y beirniaid gan y Pwyllgor.

20. NI chaniateir i gystadleuydd feirniadu na stiwardio mewn unrhyw ddosbarth y bydd yn cystadlu ynddo.

21. NI chaniateir mynediad i’r man arddangos o ddechrau’r beirniadu hyd yr agorir i’r cyhoedd, i neb ar wahan i’r beirniaid a’r stiwardiaid.

22. Rheolwr yr arddangosiadau fydd yn trefnu’r gofod ar gyfer gosod yr arddangosiadau.

23. Mae gan y Beirniaid yr hawl i roi, atal a chwtogi gwobrau a bydd eu penderfyniad yn derfynol,oni fydd ymdrech i’w twyllo fod
arddangosiad yn ddilys.Yn yr achos hwn,wedi trafodaeth gyda’r Ysgrifennydd neu Swyddogion y Gymdeithas,gellir atal pob gwobr
a ddyfarnwyd i’r person yn y sioe honno.Ymhen amser,gall Pwyllgor llawn y Gymdeithas gadarnhau neu ddileu’r penderfyniad neu
gosbi ymhellach.

24. Cyn y gellir ystyried protest (pob protest i fod yn ysgrifenedig) yn erbyn Beirniad, gan y Pwyllgor, dylid rhoi blaendal o £1 i’r
Ysgrifennydd erbyn 4p.m. ar ddydd y sioe ac os bydd y brotest yn ofer, collir y blaendal. Dylid derbyn protest ynghlyn a’r pwyntiau
uchaf o fewn tridiau ar ol y sioe.Ymhob achos bydd penderfyniad y Pwyllgor yn derfynol.

25. Os dyfernir gwobr i arddangoswr a gaiff ei ddiddymu,rhoddir y wobr i’r arddangoswr nesaf mewn teilyngdod yn nhyb y
Beirniad.Gellir ymgeisio fwy nag unwaith yn yr un dosbarth. Os bydd un ymgais yn unig mewn dosbarth, gellir dyfarnu neu atal y
wobr yn ol barn y Beirniad.

26. Mae gan y Pwyllgor yr hawl i ymweld a gerddi sydd wedi dangos cynnyrch ar gyfer cystadlu, cyn neu ar ol y sioe.

27. Defnyddir y geiriau MATH ac AMRYWIAETH yn y rhaglen hwn yn yr ystyr :mae Pys Per a Rhosod yn FATHAU o flodau ac mae
Opera a Peace yn AMRYWIAETHAU o rosod.
 
Ysgrifenyddes
Mrs S Lightfoot
Pen Waun
Ffordd Gwynach
Ruthin