Rheolau

RHEOLAU CYSTADLEUWYR.

1. Dosbarthiadau Dechreuwyr. Dechreuwr yw rhywun nad yw wedi ennill gwobr gyntaf yn Sioe Rhuthun yn y gorffennol. Caiff dechreuwr gystadlu mewn unrhyw ddosbarth yn y Rhaglen.

2. Mae angen Ffurflen Gystadlu a Thal Cystadlu gan bob cystadleuydd. Mae Ffurflenni Cystadlu plant yn rhad ac am ddim gan fod Cyngor Tref Rhuthun yn eu noddi. Anfoner pob ffurflen gystadlu at yr Ysgrifennydd erbyn y dydd Llun cyn y Sioe, ond gall dderbyn ffurflen hwyr dan amgylchiadau arbennig hyd at y dydd Gwener. Bydd platiau cardfwrdd ar gael os bydd angen

3. Bydd yr Ocsiwn yn agored ar gyfer gosod arddangosiadau fore Sadwrn o 8.30 – 10.30. Gellir gosod Dosbarthiadau 1 – 4 nos Wener o 5 – 8 a bore Sadwrn 8.30 – 10.30. Rhaid i’r arddangoswyr adael y babell cyn y beirniadu am 10.30 – 12.30.

Dylai’r cystadleuwyr nodi’n ofalus y nifer o eitemau sydd angen ymhob cystadleuaeth gan beidio a chyflwyno mwy na llai o eitemau na’r gofyn.

4. Bydd cardiau cystadleuwyr ar gael o fwrdd yr ysgrifennydd a dylid eu gosod (wyneb i lawr) o flaen/ar yr arddangosiad. Ni feirniedir unrhyw arddangosiad heb gerdyn.

5. Darperir platiau papur os bydd angen i arddangoswyr, a bydd cawgiau gwyrdd ar fenthyg ar gyfer y blodau.

6. Rhaid i bob arddangosiad garddwrol fod yn eiddo’r arddangoswr neu ei gyflogwr, ac wedi ei dyfu ganddo am o leiaf deufis cyn y sioe, ar wahan i’r adran gosod blodau.

7. Gwaherddir symud yr arddangosiadau cyn 4.30 ar ddydd y sioe. Gellir gwerthu cynnyrch o 4.30 ymlaen.

8. Telir y gwobrau ariannol o 3.30 ymlaen. Dylid dangos cardiau gwobrwyo fel prawf o hawl.

9. Cyflwynir y Tlysau am 4.00 ar ddydd y sioe – os nad yw’r arddangoswr yn bresennol i dderbyn y wobr, caiff ei atal.

10. Mae pob Tlws yn barhaol. Ni ellir eu hennill yn llwyr, a rhaid eu dychwelyd erbyn Gorffennaf 1af o’r flwyddyn yn dilyn y sioe.

11. NID yw’r Gymdeithas yn gyfrifol am unrhyw golled/niwed a ddigwydd i eiddo neu arddangosiadau ar eu ffordd i, o, neu yn ystod y sioe.

12. Rhaid i osodiadau blodau gael eu trefnu ar y safle oni nodir yn wahanol.

13. Mae tal cystadlu ar gyfer pob un eitem yn y dosbarth.

14. NI DDERBYNNIR CAIS NEWYDD I GYSTADLU AR DDYDD Y SIOE.

RHEOLAU CYFFREDINOL.

15. Cynhelir y Sioe Flodau a gweithgareddau eraill gan y Gymdeithas a elwir CYMDEITHAS SIOE RHUTHUN.

16. Bydd pob Is-Lywydd sy’n cyfrannu £12 a phob un sy’n cyfrannu £5 yn Aelod o’r Gymdeithas gyda’r hawl i bleidleisio yn etholiad y Pwyllgor. Tal aelodaeth teulu yw £8, ac mae i’w dalu ar y 1af o Chwefror yn flynyddol.

17. Pwrpas adran GARDDWRIAETHOL y Gymdeithas yw i feithrin a gwella gwybodaeth ac awydd am egwyddorion ac ymarfer Garddwriaeth.

18. Bydd y cystadleuthau yn agored i unrhyw gystadleuydd ym Mhrydain.

19. Penodir y beirniaid gan y Pwyllgor.

20. NI chaniateir i gystadleuydd feirniadu na stiwardio mewn unrhyw ddosbarth y bydd yn cystadlu ynddo.

21. NI chaniateir mynediad i’r man arddangos o ddechrau’r beirniadu hyd yr agorir i’r cyhoedd, i neb ar wahan i’r beirniaid a’r stiwardiaid.

22. Rheolwr yr arddangosiadau fydd yn trefnu’r gofod ar gyfer gosod yr arddangosiadau.

23. Mae gan y Beirniaid yr hawl i roi, atal a chwtogi gwobrau a bydd eu penderfyniad yn derfynol, oni fydd ymdrech i’w twyllo fod arddangosiad yn ddilys. Yn yr achos hwn, wedi trafodaeth gyda’r

Ysgrifennydd neu Swyddogion y Gymdeithas, gellir atal pob gwobr a ddyfarnwyd i’r person yn y sioe honno.Ymhen amser, gall Pwyllgor llawn y Gymdeithas gadarnhau neu ddileu’r penderfyniad neu gosbi ymhellach.

24. Cyn y gellir ystyried protest (pob protest i fod yn ysgrifenedig) yn erbyn Beirniad, gan y Pwyllgor, dylid rhoi blaendal o £1 i’r Ysgrifennydd erbyn 4p.m. ar ddydd y sioe ac os bydd y brotest yn ofer, collir y blaendal. Dylid derbyn protest ynghlyn a’r pwyntiau uchaf o fewn tridiau ar ol y sioe. Ymhob achos bydd penderfyniad y Pwyllgor yn derfynol.

25. Os dyfernir gwobr i arddangoswr a gaiff ei ddiddymu, rhoddir y wobr i’r arddangoswr nesaf mewn teilyngdod yn nhyb y Beirniad. Gellir ymgeisio fwy nag unwaith yn yr un dosbarth. Os bydd un ymgais yn unig mewn dosbarth, gellir dyfarnu neu atal y wobr yn ol barn y Beirniad.

26. Mae gan y Pwyllgor yr hawl i ymweld a gerddi sydd wedi dangos cynnyrch ar gyfer cystadlu, cyn neu ar ol y sioe.

27. Defnyddir y geiriau MATH ac AMRYWIAETH yn y rhaglen hwn yn yr ystyr: mae Pys Per a Rhosod yn FATHAU o flodau ac mae Opera a Peace yn AMRYWIAETHAU o rosod.

Hon Secretary – Mrs S Lightfoot, Pen Waun, Ffordd Gwynach, Ruthin